Disclaimer

Neem deze disclaimer door wanneer je gebruik wilt maken van diensten aangeboden via betoncalculator.nl

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de gehele website betoncalculator.nl

Door deze website te benaderen, verklaar je je akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website
De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van informatie op deze website zijn voor je eigen rekening en risico. Hoewel Betoncalculator.nl tracht juiste en volledige informatie aan te bieden, verstrekt Betoncalculator.nl expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist of volledig is. Betoncalculator.nl garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van de website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie, producten en diensten van derden
Betoncalculator.nl kan commissies ontvangen wanneer op sommige links wordt geklikt en aankopen worden gedaan. Dit heeft echter geen enkele invloed op onze beoordelingen en prijsvergelijkingen. Betoncalculator.nl doet haar uiterste best om u te helpen de beste keuze te maken.

Wanneer Betoncalculator.nl hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Betoncalculator.nl de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Betoncalculator.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Betoncalculator.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logos).

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Betoncalculator.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Betoncalculator.nl op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Betoncalculator.nl of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (v) misbruik van deze website, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van eigenaren en medewerkers van Betoncalculator.nl.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Betoncalculator.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Laatst gewijzigd: 14/10/2019

Vragen over onze diensten?

Neem gerust contact met ons op.

et|icon_pin|

Schorpioenstraat 298, 3067 KW Rotterdam

et|icon_phone|

(0031) 85 0600 978

et|icon_mail|

support@betoncalculator.nl

Contact

11 + 12 =

Betoncalculator.nl is een landelijk netwerk van gekwalificeerde bedrijven. Met meer dan 100 aangesloten vakspecialisten is ons streven het serviceniveau voor de consument te verhogen.

Wil je gietvloer of betonvloer projectaanvragen ontvangen?

Meld je bedrijf hier aan voor de gratis offertedienst